วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกันชีวิตประโยชน์ของการทำประกันชีวิต

1. ด้านการออม
ลักษณะการออมของการทำประกันภัยนั้นจะเป็นในลักษณะแบบกึ่งบังคับ โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกันสัตว์เลี้ยง

ประกันชีวิต unit link

ประกันบำนาญ

ประกันลดหย่อนภาษี

ประกันโควิท 19

ประกันรถยนต์ชั้น 1 2 3

ปรกันอุบัติเหตุ

ประกันโรคร้ายแรง

ประกันสุขภาพ


ประกันสุขภาพ


ประกันสุขภาพคืออะไร? เลือกแบบ

ไหนให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้

อย่างครอบคลุม.....

หลายต่อหลายคนมักพูดว่า